Voorwaarden bruikleen en huur

 1. De overeenkomst van bruikleen tussen de cliënt en Medipoint wordt aangegaan op basis van de voorwaarden van de zorgverzekeraar. De (uitleen)verstrekking geschiedt op basis van de functionele indicatie.
 2. De bruikleentermijn in de overeenkomst wordt bepaald op basis van de functionele indicatie. Een overeengekomen periode van bruikleen kan op verzoek van de cliënt met als basis de voornoemde indicatie verlengd worden, doch slechts ten hoogste tot zes maanden na de eerste uitleendag. De overeenkomst van bruikleen eindigt tevens zodra het in bruikleen gegeven materiaal door bijvoorbeeld opname in een zieken-, verpleeg- of verzorgingshuis, niet meer gebruikt wordt en nodig is. De cliënt is gehouden Medipoint hiervan zo spoedig mogelijk de mededeling te (laten) doen, dan wel de geleende materialen te (doen) retourneren.
 3. Tenzij nadrukkelijk anders met de zorgverzekeraar overeengekomen is Medipoint gerechtigd, transportkosten en/of verzendkosten aan de cliënt in rekening te brengen. Indien met de cliënt een tijdstip voor de aflevering van materiaal is overeengekomen en de verzekerde is alsdan niet aanwezig om het materiaal in ontvangst te nemen, dan is Medipoint gerechtigd (extra) voorrijkosten in rekening te brengen.
 4. Medipoint garandeert dat het in bruikleen gegeven materiaal in goede staat verkeert. De cliënt heeft het recht het in bruikleen gegeven materiaal bij het afhalen, dan wel bij aflevering aan huis te keuren of te doen keuren. Indien de cliënt alsdan niet reclameert, wordt het geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd.
 5. De cliënt is gedurende de bruikleen verplicht het in bruikleen gegeven materiaal voor zijn rekening in goede en bedrijfswaardige staat te houden. De cliënt mag het in bruikleen gegeven materiaal slechts gebruiken conform het doel en functie waartoe dit is geïndiceerd en uitgeleend en de daarbij verstrekte aanwijzingen. Aan het materiaal mogen geen veranderingen worden aangebracht. Onder geen omstandigheid mag de cliënt aan derden de in bruikleen gegeven zaken uitlenen, verhuren en anderszins ter beschikking stellen.
 6. Gedurende de bruikleen is het gehele risico, inclusief het transportrisico, van het in bruikleen gegeven materiaal voor rekening van de cliënt, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling de beschadiging of het verloren zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. In geval van beschadiging van het uitgeleende materiaal is de cliënt gehouden ons hierover per ommegaande te informeren.
 7. De cliënt is verplicht het in bruikleen gegeven materiaal na het einde van de overeenkomst in geheel onbeschadigde en geheel gereinigde staat te retourneren. De cliënt heeft het recht de toestand van het materiaal bij de inname in zijn aanwezigheid te doen vaststellen.
 8. De cliënt is verplicht Medipoint te vrijwaren tegen alle vorderingen tot vergoeding van schade, tijdens de bruikleen aan derden berokkend door de in
  bruikleen gegeven goederen dan wel door het gebruik daarvan.
 9. Privacy: ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt
  hanteert Medipoint het Privacyreglement. De Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht Uitleenservice deze gegevens zorgvuldig te beheren. De gegevens zijn niet toegankelijk voor onbevoegden en derden.
 10. Op deze overeenkomst is het klachtenreglement van Medipoint van toepassing. Heeft de cliënt een klacht dan wordt deze volgens dit reglement behandeld. Het klachtenreglement is op aanvraag beschikbaar.
 11. De artikelen 3 t/m 10 zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst van verhuur, met dienverstande, dat de cliënt als huurder en Medipoint als verhuurder moet worden aangemerkt. Cliënt/huurder verklaart hiermede betalingen inzake huur middels een incasso over te zullen maken op het door Medipoint opgegeven rekeningnummer.
 12. De minimale huurprijs voor elleboog-, oksel-, onderarmschaalkrukken,
  wandelstok 4-poot en looprek is 3 weken huur. Na deze periode wordt de huur per week berekend. Deze loophulpmiddelen worden na het betalen van 13 weken huur automatisch uw eigendom. Voor de rollatoren geldt een huurprijs per week, na 13 weken loopt de huur door.
 13. De verzekerde is te allen tijde verplicht de medewerkers van Medipoint
  vrije toegang te verlengen tot het hulpmiddel.


Medipoint B.V.
Afd. debiteurenadministratie
Antwoordnummer11726
1000 RA AMSTERDAM